Phần mềm quản lý Café Thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Café Thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Café Thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Café Thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Fastfood Thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Khách sạn Thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Karaoke Thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý tính tiền CafeClick

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • Đăng nhập: đăng nhập lại bằng tài khoản sử dụng khác
 • Sao lưu dữ liệu: khai báo chế độ backup (sao lưu) dữ liệu
 • Phục hồi dữ liệu: phục hồi dữ liệu của chương trình từ file backup
 • Chỉnh sửa dữ liệu: xóa dữ liệu đã phát sinh trong chương trình
 • Thiết lập thông số hệ thống: Thiết lập thông số ban đầu cho hệ thống.
 • Phân quyền: tạo người sử dụng và phân quyền sử dụng

THIẾT LẬP  BAN ĐẦU:

 • Khu vực: Xây dựng các khu vực theo vị trí quán.
 • Bàn: Xây dựng số bàn cho từng khu vực
 • Thời điểm: Xây dựng các thời điểm bán hàng.
 • Bảng giá : Xây dựng bảng giá chuẩn cho từng món ăn, thức uống.
 • Chính sách giá: xây dựng giá bán theo Khu vực – Thời điểm – Bảng giá
 • Nguyên vật liệu:  Khai báo nguyên vật liệu sử dụng
 • Đơn vị: khai báo đơn vị tính cho từng nguyên vật liệu
 • Định lượng: Khai báo định lượng, định mức chế biến các món ăn, thức uống.
 • Danh mục Loại món: Xây dựng danh mục các loại của từng món ăn, thức uống
 • Danh mục Món: xây dựng các loại món ăn, thức uống.
 • Khuyến mãi: Xây dựng các chương trình khuyến mãi.
 • Thiết lập Máy in: chọn máy in chế biến, máy in thanh toán (hỗ trợ 2 máy in chế biến)
 • Thiết kế phiếu thanh toán: Thiết kế thông tin phiếu thanh toán.

NGHIỆP VỤ

 • Chọn bàn: Chọn bàn trong khu vực khách ngồi.
 • Chọn món: Chọn các món theo order.
 • In phiếu chế biến:  In phiếu chế biến các món ăn, thức uống.
 • Giảm giá trên món, hóa đơn: Nhập thông tin giảm giá trên món, theo hóa đơn.
 • In phiếu thanh toán: In phiếu thanh toán hóa đơn.
 • Gộp bàn: Gộp 2 hay nhiều bàn lại với nhau.
 • Chuyển bàn: Chuyển bàn từ nơi này sang nơi khác.
 • Tách bàn: Tách 2 hay nhiều bàn ra.
 • Tạo nhanh món: Tạo nhanh món ăn, thức uống không có sẵn.
 • Kiểm kho: Kiểm kê nguyên vật liệu tại kho .
 • Nhập sử dụng: Nhập nguyên vật liệu mới vào kho.

DANH SÁCH VÀ BẢNG KÊ

 • Danh sách hóa đơn: Danh sách các hóa đơn.
 • Danh sách hàng bị trả lại: Danh sách các món ăn, thức uống khách hàng trả lại khi in phiếu chế biến.
 • Danh sách phiếu chế biến: Danh sách các phiếu chế biến.
 • Danh sách chương trình khuyến mãi: Danh sách các chương trình khuyến mãi
 • Bảng kê phiếu nhập kho : Danh sách các nguyên vật liệu nhập kho

BÁO CÁO

 • Báo cáo doanh thu: Báo cáo doanh thu theo: khu vực, bàn, món, ngày, theo thu ngân
 • Báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp doanh thu bán, món bị trả lại, chuyển bàn, gộp bàn
 • Báo cáo nhập xuất tồn: Tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu
 • Báo cáo kiểm kê: Báo cáo số lượng và giá trị hàng tồn kho
 • Báo cáo khuyến mãi: Báo cáo doanh số theo chương trình khuyến mãi
1,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý mua bán hàng SaleClick

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • Đăng nhập: đăng nhập lại bằng tài khoản sử dụng khác
 • Sao lưu dữ liệu: khai báo chế độ backup (sao lưu) dữ liệu
 • Phục hồi dữ liệu: phục hồi dữ liệu của chương trình từ file backup
 • Thanh lý dữ liệu: xóa dữ liệu đã phát sinh trong chương trình
 • Đổi mã danh mục: đổi mã cho danh mục cần đổi
 • Phân quyền: tạo người sử dụng và phân quyền sử dụng
 • Hệ thống công tơ: cho phép khai báo số chứng từ tự động
 • Loại chứng từ: định nghĩa các loại chứng từ giao dịch
 • Thông số hệ thống: khai báo các thông tin về hệ thống
 • Danh mục hệ thống: khai báo các danh mục dùng chung
 • Công nợ đầu kỳ: khai báo tồn công nợ đầu kỳ, chỉ khai báo lần đầu tiên sử dụng phần mềm
 • Tồn kho đầu kỳ: khai báo tồn kho đầu kỳ, chỉ khai báo lần đầu tiên sử dụng phần mềm
 • Ngôn ngữ: khai báo ngôn ngữ sử dụng
 • Nhập dữ liệu từ exxel: công cụ cho phép nhập dữ liệu từ excel vào phần mềm

 CÁC DANH MỤC

 • Khai báo loại khách hàng: khai báo loại khách hàng như Đại lý, khách sĩ, khách lẻ
 • Khai báo nhóm khách hàng: phân nhóm kách hàng để dễ quản lý
 • Khai báo thông tin khách hàng: khai báo thông tin chi tiết của khách hàng
 • Khai báo nhóm nhà cung cấp: phân nhóm nhà cung cấp để dễ quản lý
 • Khai báo thông tin nhà cung cấp: khai báo thông tin chi tiết của nhà cung cấp
 • Khai báo nhóm nhân viên: phân nhóm nhân viên để dễ quản lý
 • Khai báo thông tin nhân viên: khai báo thông tin chi tiết của nhân viên
 • Khai báo loại thẻ khách hàng: khai báo loại thẻ thành viên của khách hàng
 • Khai báo khách hàng thành viên: khai báo
 • Khai báo khu vực:  khai báo khu vưc để quản lý khách hàng
 • Khai báo tỉnh thành: khai báo tỉnh thành trong từng khu vực để quản lý khách hàng
 • Khai báo quận huyện: khai báo quận huyện trong tỉnh thành để quản lý khách hàng
 • Xem danh sách khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên: xem/sửa/xóa nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp
 • Khai báo sổ quỹ: khai báo sổ quỹ để quản lý thu chi
 • Khai báo khoản mục thu: khai báo các khoản mục cần thu
 • Khai báo khoản mục chi: khai báo các khoản mục cần chi
 • Khai báo kho hàng: khai báo các kho hàng để quản lý
 • Khai báo nhóm hàng: phân nhóm hàng hóa để dễ quản lý
 • Khai báo thông tin hàng hóa: khai báo thông tin chi tiết của hàng hóa
 • Xem danh sách hàng hóa: xem/xóa/sửa thông tin hàng hóa
 • Xây dựng bảng giá bán hàng: tạo bảng giá bán hàng cho từng loại khách hàng
 • Xem danh sách bảng giá: xem/sửa/xóa bảng giá bán hàng
 • Xây dựng chương trình khuyến mãi: tạo chương trình khuyến mãi
 • Xem danh sách chương trình khuyến mãi: xem/sửa/xóa chương trình khuyến mãi

MUA HÀNG – CHI TIỀN

 • Phiếu nhập mua: nhập hóa đơn mua hàng từ Nhà cung cấp
 • Phiếu trả hàng: lập phiếu trả hàng lại cho Nhà cung cấp
 • Phiếu chi công nợ: chi tiền trả công nợ cho Nhà cung cấp
 • Phiếu chi tiền mặt: chi tiền mặt cho những khoản khác(không phải chi công nợ)

BÁN HÀNG – THU TIỀN

 • Hóa đơn bán hàng: hóa đơn xuất bán hàng cho Khách hàng (bán sỉ)
 • Hóa đơn bán lẻ: hóa đơn bán lẻ cho Khách hàng vãng lai (bán lẻ)
 • Phiếu trả hàng: nhập hàng trả lại từ Khách hàng
 • Phiếu thu công nợ: thu tiền công nợ từ Khách hàng
 • Phiếu thu tiền mặt: các phiếu thu tiền mặt khác

KHO HÀNG

 • Phiếu nhập kho: nhập hàng hóa vào kho
 • Phiếu xuất kho: xuất hàng hóa ra khỏi kho
 • Phiếu chuyển kho: luân chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Kiểm kho: kiểm kê hàng hóa tại từng kho

BÁO CÁO

Báo cáo mua hàng: những báo cáo liên quan đến mua hàng

  • Bảng kê phiếu nhập hàng: danh sách các phiếu nhập mua hàng
  • Bảng kê phiếu trả hàng: danh sách các phiếu xuất trả hàng cho Nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu chi công nợ: danh sách các phiếu chi trả công nợ cho Nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu chi tiền mặt: danh sách các phiếu chi tiền mặt
  • Báo cáo mua hàng theo nhóm hàng
  • Báo cáo mua hàng theo nhóm nhà cung cấp
  • Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp
  • Báo cáo mua hàng theo nhân viên
  • Báo cáo mua hàng theo vùng miền
  • Báo cáo mua hàng theo tỉnh thành
  • Báo cáo mua hàng chi tiết
  • Báo cáo trả hàng chi tiết
  • Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp
  • Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn

Báo cáo bán hàng: những báo cáo liên quan đến bán hàng

  • Bảng kê hóa đơn bán hàng: danh sách các hóa đơn bán hàng
  • Bảng kê phiếu nhận hàng trả: danh sách các phiếu nhập hàng bán bị trả lại
  • Bảng kê phiếu thu công nợ:danh sách các phiếu thu công nợ Khách hàng
  • Bảng kê phiếu thu tiền mặt: danh sách các phiếu thu tiền mặt
  • Báo cáo bán hàng theo nhóm hàng
  • Báo cáo bán hàng theo nhóm khách hàng
  • Báo cáo bán hàng theo khách hàng
  • Báo cáo bán hàng theo nhân viên
  • Báo cáo bán hàng theo vùng miền
  • Báo cáo bán hàng theo tỉnh thành
  • Báo cáo bán hàng chi tiết
  • Báo cáo trả hàng chi tiết
  • Báo cáo công nợ theo nhà cung cấp
  • Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn

Báo cáo kho hàng: những báo cáo liên quan đến kho hàng

  • Bảng kê chứng từ kho hàng: danh sách các phiếu nhập – xuất – chuyển hàng
  • Báo cáo nhập xuất tồn: tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa
  • Báo cáo tồn kho:báo cáo số lượng và giá trị hàng tồn kho
  • Báo cáo tồn kho:báo cáo số lượng và giá trị hàng tồn kho

Báo cáo quản trị: những báo cáo tổng hợp

  • Báo cáo chi phí tổng theo quý
  • Báo cáo chi phí tổng hợp theo tháng
  • Báo cáo chi tiết phát sinh chi phí theo khoản mục phí
  • Báo cáo lãi lỗ hàng hóa theo quý
  • Báo cáo lãi lỗ hàng hóa theo tháng
  • Báo cáo lãi lỗ theo nhóm hàng xem theo quý
  • Báo cáo lãi lỗ theo nhóm hàng xem theo tháng
  • Báo cáo lãi lỗ chi tiết theo mặt hàng
  • Báo cáo lãi lỗ theo khách hàng xem theo quý
  • Báo cáo lãi lỗ theo khách hàng xem theo tháng
  • Báo cáo lãi lỗ theo nhóm khách hàng xem theo quý
  • Báo cáo lãi lỗ theo nhóm khách hàng xem theo tháng
  • Báo cáo phân tích dòng tiền xem theo quý
  • Báo cáo phân tích dòng tiền xem theo tháng
  • Sổ quỹ tiền mặt
  • Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh xem theo quý
  • Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh xem theo tháng

 

3,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý bán lẻ ShopClick

QUẢN LÝ HỆ THỐNG:

 • Đăng nhập: đăng nhập lại bằng tài khoản sử dụng khác
 • Sao lưu dữ liệu: khai báo chế độ backup (sao lưu) dữ liệu
 • Phục hồi dữ liệu: phục hồi dữ liệu của chương trình từ file backup
 • Thanh lý dữ liệu: xóa dữ liệu đã phát sinh trong chương trình
 • Đổi mã danh mục: đổi mã cho danh mục cần đổi
 • Phân quyền: tạo người sử dụng và phân quyền sử dụng

CÁC DANH MỤC:

 • Đối tác: khai báo thông tin Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên
 • Hàng hóa: khai báo thông tin hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm, vật tư
 • Bảng giá: xây dựng bảng giá bán hàng cho hàng hóa.
 • Loại/nhóm: xây dựng các loại/nhóm cho hàng hóa, khách hàng
 • Địa điểm: xây dựng các Vùng Miền, Tỉnh Thành, Quận Huyện
 • Quan hệ: tạo các liên kết giữa Bảng giá – Khách hàng, Người dùng – Nhân viên
 • Khuyến mãi: Xây dựng các chương trình khuyến mãi.
 • Thẻ VIP: theo dõi các Khách hàng thành viên, thẻ VIP
 • Chi phí: khai báo các chi phí của Công ty.
 • Ngôn ngữ: chọn ngôn ngữ sử dụng

NGHIỆP VỤ:

 • Hóa đơn bán lẻ: hóa đơn bán lẻ cho Khách hàng vãng lai (bán lẻ)
 • Phiếu trả hàng: nhập hàng trả lại từ Khách hàng
 • Phiếu thu tiền mặt: các phiếu thu tiền mặt
 • Phiếu chi tiền mặt: các phiếu chi tiền mặt
 • Phiếu nhập kho: nhập hàng hóa vào kho
 • Phiếu xuất kho: xuất hàng hóa ra khỏi kho
 • Phiếu chuyển kho: luân chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Kiểm kho: kiểm kê hàng hóa tại từng kho

DANH SÁCH BẢNG KÊ:

 • Bảng kê chứng từ kho:danh sách các phiếu nhập – xuất – tồn kho
 • Bảng kê hóa đơn bán hàng:danh sách các hóa đơn bán hàng
 • Bảng kê phiếu nhận hàng trả:danh sách các phiếu nhập hàng bán bị trả lại
 • Bảng kê phiếu thu tiền mặt:danh sách các phiếu thu tiền mặt
 • Bảng kê phiếu chi tiền mặt:danh sách các phiếu chi tiền mặt
 • Bảng kê khuyến mãi:danh sách các chương trình khuyến mãi
 • Bảng kê thẻ VIP:danh sách các thẻ VIP, Khách hàng thân thiết

BÁO CÁO:

 • Báo cáo bán hàng:báo cáo số lượng và giá trị bán hàng theo từng mặt hàng
 • Báo cáo công nợ phải thu:báo cáo công nợ phải thu từ Khách hàng
 • Báo cáo nhập xuất tồn:tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa
 • Báo cáo tồn kho:báo cáo số lượng và giá trị hàng tồn kho
 • Thẻ kho:theo dõi tình hình nhập xuất tồn của mặt hàng theo từng chứng từ
 • Báo cáo lãi ròng:xem lãi ròng theo mặt hàng
 • Báo cáo chi phí:báo cáo phát sinh chi phí theo khoản mục phí
 • Sổ quỹ tiền mặt:theo dõi thu – chi – tồn quỹ
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Quán ăn Thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Nhà hàng thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Nhà hàng thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Nhà hàng thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Nhà hàng thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos 12M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy

 

900,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos 3M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
300,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos 6M

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
600,000 VNĐ

Phần mềm quản lý Trà sữa Thegioipos LT

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền Xem danh sách phiếu chi trong ngày Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Phần mềm bán hàng cảm ứng: Thegioipos

Thegioipos

Nhóm chức năng xử lý cho máy Thu ngân, máy Order

 • Mở bàn, tạo thẻ bàn, tạo giao dịch mới
 • Nhập thông tin khách hàng
 • Order món, chỉnh order, hủy order, in order
 • Nhận order từ website
 • Nhập voucher, coupon
 • Khuyến mãi tự động
 • Tích lũy điểm khách hàng thành viên
 • Chuyển bàn, gộp bàn, gộp bill
 • Tách bàn, tách bill
 • In kiểm bill
 • Chỉnh bill, hủy bill
 • Nhập thanh toán, in bill cho Khách
 • Xem lại danh sách order, in lại order
 • Xem lại danh sách bill, in lại bill
 • Lập phiếu chi tiền
 • Xem danh sách phiếu chi trong ngày
 • Order bằng tablet, smartphone
 • Đổi ca - Kết ca

Nhóm chức năng quản lý

 • Quản lý thông tin cửa hàng, chi nhánh
 • Quản lý tài khoản sử dụng
 • Quản lý quyền sử dụng
 • Quản lý menu, giá bán
 • Báo cáo tổng hợp số lượng bán
 • Báo cáo doanh thu theo thực đơn
 • Báo cáo doanh thu chi tiết
 • Báo cáo tổng cuối ngày
 • Báo cáo chi tiết theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo tổng hợp theo hình thức thanh toán
 • Báo cáo doanh thu theo ngày
 • Bảng kê hóa đơn bị hủy
2,900,000 VNĐ

Máy Tính Tiền Apexa J1900 - 2 Màn Hình

21,500,000 VNĐ

Máy tính tiền Apexa J1900

 • Model: APEXA
 • Hãng sản xuất: POSBANK
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • CPU : Intel® Celeron® J1900 Quad-Core Processor
 • RAM: 4GB Standard, DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM
 • ROM: HDD SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 120GB, Support AHCI
 • Graphics Controller     : Integrated Intel HD Graphics
 • Main Screen Size: 15" TFT LED Backlight
 • Dual Display: none
 • Resolution: 1024 x 768
 • OS: Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10
 • Port: 1xVGA (With 12V power output), 6 (Rear 2, Back 4/USB 2.0x6 Ports), 1 (Rear 1, Reserved for MSR/SCR/I-Button), RJ-45
 • Audio: Line-out
 • Adapter Input: Adaptor 12V, 5A
 • Bảo hành 12 tháng
16,000,000 VNĐ

Máy tính tiền Apexa Core i5

 • Model: APEXA
 • Hãng sản xuất: POSBANK
 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • CPU : Intel® Core-i5
 • RAM: 4GB Standard, DDR3L 1333 MT/s / Socket 1 x SODIMM
 • ROM: HDD SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 120GB, Support AHCI
 • Graphics Controller     : Integrated Intel HD Graphics
 • Main Screen Size: 15" TFT LED Backlight
 • Dual Display: none
 • Resolution: 1024 x 768
 • OS: Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10
 • Port: 1xVGA (With 12V power output), 6 (Rear 2, Back 4/USB 2.0x6 Ports), 1 (Rear 1, Reserved for MSR/SCR/I-Button), RJ-45
 • Audio: Line-out
 • Adapter Input: Adaptor 12V, 5A
 • Bảo hành 12 tháng
22,000,000 VNĐ

Máy tính tiền POS 0090 Core i5

 • Model: POS-0090
 • CPU: In tel Core-i5
 • Memory: DDR3 4G
 • SSD: 64gb
 • Main display: 15inch
 • Customer Display: 15inch none touch
 • Resolution: 1024*768
 • Bảo hành 12 tháng
18,000,000 VNĐ

Máy POS tính tiền SGT 664

 • CPU: Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) QuadCore Processor/Fanless (Standard)
 • Ram 4GB DDR3L
 • SSD 64GB
 • Storage Device 10/100 BaseT Ethernet, VGA Port 1, Serial Port 3 (or 1x COM
  & 1x LPT), USB Port 6, RJ-45, Audio Jack 1
 • Adaptor 24V, 5A
 • Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch
 • Máy đã có Bản quyền windows 7 Pro
 • Bảo hành 12 tháng
11,000,000 VNĐ

Máy POS tính tiền SGT 664 J1900 - 2 màn hình

 • CPU: Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) QuadCore Processor / Fanless (Standard), Ram 4GB
 • DDR3L, SSD 64GB, Storage Device 10/100 Base-T
 • Ethernet, VGA Port 1, Serial Port 3 (or 1x COM &1x LPT), USB Port 6, RJ-45, Audio Jack 1,Adaptor 24V, 5A
  * Màn hình phẳng cảm ứng điện dung 15 inch
  * Màn hình phụ 12inch
  * Bản quyền phần mềm Windows 7 Pro
13,500,000 VNĐ

Máy POS tính tiền SGT 664 Core i5 - 2 màn hình

 • CPU: Intel® Core i5-3427U, Ram 4GB DDR3L,
 • SSD 64GB, Storage Device 10/100 Base-T Ethernet,
 • VGA Port 1, Serial Port 3 (or 1x COM & 1x LPT),
 • USB Port 6, RJ-45, Audio Jack 1, Adaptor 24V, 5A
 • Màn hình phẳng cảm ứng điện dung 15 inch
 • Màn hình phụ 12inch
 • Bản quyền phần mềm Windows 7 Pro
 • Bảo hành 12 tháng
17,500,000 VNĐ

Máy POS tính tiền SGT 664 - Core i5

 • CPU: Intel® Core i5-3427U, Ram 4GB DDR3L,
 • SSD 64GB, Storage Device 10/100 Base-T Ethernet,
 • VGA Port 1, Serial Port 3 (or 1x COM & 1x LPT),
 • USB Port 6, RJ-45, Audio Jack 1, Adaptor 24V, 5A
 • Màn hình phẳng cảm ứng điện dung 15 inch
 • Bản quyền phần mềm Windows 7 Pro
 • Bảo hành 12 tháng
15,000,000 VNĐ

Máy POS tính tiền ZQ P1088

 • Model: ZQ-P1088Max
 • CPU: J1900
 • Ram: 4GB
 • HDD: 500G
 • Tích hợp máy in bill 80mm
 • Màn hình hiển thị LED
 • Màn hình 15inch cảm ứng đa điểm
 • Bảo hành 12 tháng
12,000,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP1.DI5

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Dual I5 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng 0090 I5 2 màn hình: CPU Intel® Celeron®i5, Ram 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch, màn hình phụ 15 inch
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Máy in tem 3120 USE: Tự động căn chỉnh kích thước tem, In nhiệt, Độ phân giải 203 dpi, Độ rộng khổ in: 80 mm.
 4. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 5. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill, 1 cuộn tem in nhãn

19,900,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP1.DJ9

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Dual J9 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng 0090 J1900 2 màn hình: CPU Intel® Celeron® J1900, Ram: 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch, màn hình phụ 15 inch
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Máy in tem 3120 USE: Tự động căn chỉnh kích thước tem, In nhiệt, Độ phân giải 203 dpi, Độ rộng khổ in: 80 mm.
 4. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 5. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill, 1 cuộn tem in nhãn

16,900,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP1.SI5

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Single I5 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng SGT 664 I5: CPU Intel® Core i5-3427U, Ram 4GB DDR3L, SSD: 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch, Máy đã có Bản quyền windows 7 Pro
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Máy in tem 3120 USE: Tự động căn chỉnh kích thước tem, In nhiệt, Độ phân giải 203 dpi, Độ rộng khổ in: 80 mm.
 4. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 5. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill, 1 cuộn tem in nhãn

18,500,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP1.SJ9

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Single J9 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng SGT 664 J1900CPU Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) QuadCore Processor/Fanless (Standard),Ram: 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch, Máy đã có Bản quyền windows 7 Pro
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: In nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Máy in tem 3120 USETự động căn chỉnh kích thước tem, In nhiệt, Độ phân giải 203 dpi, Độ rộng khổ in: 80 mm.
 4. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 5. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill, 1 cuộn tem in nhãn

13,900,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP2.DI5

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Dual I5 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng 0090 I5 2 màn hình: CPU Intel® Celeron®i5, Ram 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch, màn hình phụ 15 inch
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 4. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill

17,900,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP2.DJ9

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Dual J9 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng 0090 J1900 2 màn hình: CPU Intel® Celeron® J1900, Ram 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình chính 15 inch, Màn hình phụ 15 inch 
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 4. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill

 
14,900,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP2.SI5

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Single I5 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng SGT 664 I5: CPU Intel® Core i5-3427U, Ram 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15 inch, Máy đã có Bản quyền windows 7 Pro
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 4. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill

16,500,000 VNĐ

Bộ máy bán hàng TGP2.SJ9

Bộ máy bán hàng Nhà hàng, quán ăn, fastfood, cafe: Thegioipos phiên bản Single J9 gồm:

 1. Máy pos bán hàng cảm ứng SGT 664 J1900: CPU Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) QuadCore Processor/Fanless (Standard),Ram: 4GB DDR3, SSD 64GB, Màn hình cảm ứng điện dung 15inch, Máy đã có Bản quyền windows 7 Pro
 2. Máy in Bill Xprinter V320N: in nhiệt trực tiếp, khổ giấy 80mm'
 3. Ngăn kéo JJ330C: 5 ngăn giấy, sơn tĩnh điện
 4. Phần mềm Thegioipos: Đầy đủ nghiệp vụ, chức năng quản lý cho Nhà hàng, Cafe, Trà sữa, cửa hàng bán lẻ. Sử dụng vĩnh viễn

Tặng 10 cuộn giấy in bill

11,900,000 VNĐ

Máy in hóa đơn Posbank A11

 •  POSBANK
 •  Korea
 • Model máy in A11
 • Kích thước142 x 145 x195 (mm), 5.6 x 5.7 x 7.7 (in)
 • Chuẩn giao tiếpUSB/Parallel/Ethernet/Serial
 • Tốc độ in 250mm/s
 • Bảo hành 12 tháng
3,500,000 VNĐ

Máy in hóa đơn Zywell-808

• Tốc độ thực: 230mm/s
• Tốc độ in nhanh: 260mm/s
• Khổ giấy: 80mm
• Hỗ trợ Windows driver, Android, IOS
• Cổng giao tiếp : USB & LAN
• Dễ dàng lắp đặt, tiết kiệm không gian

 

 

 

 

 

 

2,100,000 VNĐ

Máy in hóa đơn Xprinter V320N

 • Chiều rộng in: 76mm
 • Độ phân giải in: 576 chấm/ dòng (80mm)
 • Tốc độ in: 200mm/ s
 • Giao diện: USB + LAN
 • Giấy in: 79,5 ± 0,5mm × φ80mm
 • Khoảng cách dòng: 3,75mm
 • Trọng lượng: 1.04kg
 • Kích thước: 194.5x145x147mm (DxWxH)
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,200,000 VNĐ

Máy in hóa đơn SGT-88IV

 • Model : SGT-88IV
 • Hãng sản xuất: SCANGLE
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Khổ giấy: 80mm cảm nhiệt
 • Tốc độ in: 300mm/s
 • Độ bền đầu: 100km
 • Độ phân giải: 203dpi
 • Sử dụng công nghệ Plug and Play: tự động nhận cổng USB, không cần set lại port nếu chuyển cáp sang cổng khác
 • Chế độ cắt giấy: tự động cắt giấy
 • Điện áp: 24V, 2,5A
 • Kết nối: USB+ LAN trên cùng một máy
 • Kết nối mở rộng với ngăn kéo đựng tiền
 • Tương thích dòng lệnh: OPOS, Epson, Star
 • Bảo hành: 12 tháng với máy, 03 tháng với đầu in + adapter
2,700,000 VNĐ

Máy in nhiệt CodeSoft TP-3250IIL

 • Hãng: CodeSoft
 • Model: TP - 3250IIL
 • Công nghệ in Nhiệt trực tiếp (không cần ribbon)
 • Khổ giấy 80mm. Hỗ trợ in font Unicode từ rom (Việt, Anh, Hoa…)
 • Tốc độ: 60 dòng/ giây (250mm/giây)
 • Hỗ trợ in mã vạch,
 • Dao cắt: giấy tự động
 • Giao tiếp chuẩn USB+RS232+LAN
 • Cổng kết nối USB + RS232 + LAN
 • Bảo hành 12 tháng 
2,900,000 VNĐ

Máy in mã vạch Godex G500

 •  Độ phân giải: 203dpt( 8dots/mm)
 • Tốc độ in: 5ips ( 127mm/s)
 • Chiều rộng khổ in: 4.25"( 108mm)
 • Chiều cao nhãn in: min 0.16"(4mm), max 68"( 1727mm)
 • Bộ nhớ: 4MB Flash( 2MB sử dụng lưu trữ) /16MBSDram
 • Sensor: sensorđiều chỉnh. sensorcố định
 • Ribbon: Wax, wax/resin, resin( 300m)
 • Bảo hành 12 tháng với máy, 6 tháng với đầu in
 
 
 
 
 
 
 
4,800,000 VNĐ

Máy In Mã Vạch XP-H500B

 • Máy In Mã Vạch XP-H500E
 • Máy in mã vạch truyền nhiệt trực tiếp hoặc gián tiếp khổ in 110mm.
 • Khổ in thực tế 108mm.
 • Độ phân giải 300dpi.
 • Tốc độ 127mm/ giây.
 • Thiết kế 2 động cơ độc lập.
 • Bộ nhớ Flash 4MB, bộ nhớ đệm 8MB. Có thể mở rộng bằng thể SD thêm tới 4MB.
 • Bảo hành 12 tháng
4,500,000 VNĐ

Giấy in nhiệt K57 phi 30

 • Giấy in nhiệt
 • Khổ ngang: 57mm
 • Đường kính: Ø30
 • Chiều dài cuộn: 9-10m
 • Loại giấy: Giấy cảm nhiệt
420,000 VNĐ

Giấy nhiệt K57, Phi 45

 • Khổ ngang: 57mm
 • Đường kính: Ø45
 • Chiều dài cuộn: 17-18m
 • Loại giấy: Giấy cảm nhiệt
 • Đóng gói: bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng gói: 100 cuộn/thùng
580,000 VNĐ

Giấy nhiệt K80, Phi 45

 • Khổ ngang: 80mm
 • Đường kính: Ø45
 • Chiều dài cuộn: 17-18m
 • Loại giấy: Giấy cảm nhiệt
 • Đóng gói: bọc giấy bạc
 • Quy cách đóng gói: 100 cuộn/thùng
700,000 VNĐ

Giấy nhiệt K80, Phi 65

 • Khổ ngang: 80mm
 • Đường kính: Ø65
 • Chiều dài cuộn: 44m
 • Loại giấy: Giấy cảm nhiệt
 • Đóng gói: bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng gói: 100 cuộn/thùng
1,400,000 VNĐ

Giấy nhiệt K80, Phi 80

 • Khổ ngang: 80mm
 • Đường kính: Ø80
 • Chiều dài cuộn: 70m
 • Loại giấy: Giấy cảm nhiệt
 • Đóng gói: bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng gói: 100 cuộn/thùng
2,300,000 VNĐ

Két đựng tiền JJ 410

Két đựng tiền JJ410
- Màu chuẩn: Đen.
- Kích thước: 410 x 420 x 100mm (rộng x dài x cao).
- Trọng lượng cả hộp: 8 kg..
- Khung thép.
- Bằng hợp kim cao cấp, mở bằng phần mềm và chìa khóa
- Kết nối: RJ11 24V 0.8A
- 5 ngăn tiền giấy kẹp, 4 ngăn tiền giấy nghiêng

Bảo hành 12 tháng

1,400,000 VNĐ

Két đựng tiền KPOS C4141E

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng: Kpos
 • Model: C4141E
 • Sơn tĩnh điện
 • Bằng hợp kim cao cấp, mở bằng phần mềm và chìa khóa
 • Có thể điều chỉnh các ngăn, 10 ngăn giấy
 • Kích thước: 410W X 415L X 100 H (mm)
 • Trọng lượng: 7.5 kg (Standard) , Màu đen
 • Kết nối: RJ11 24V 0.8A- Màu đen
 • Bảo hành 12 tháng
1,500,000 VNĐ

Két đựng tiền JJ330c

 • Ngăn Kéo Đựng Tiền Nhỏ Dtek
 • 4 ngăn tiền giấy có kẹp ,3 ô tiền giấy ngoài (ngăn rời).
 • Màu chuẩn: Đen. Kích thước: 335x368x80mm (rộngxdàixcao).
 • Trọng lượng cả hộp: 4,75kg.
 • Bảo hành: 12 tháng
950,000 VNĐ

Máy quét mã vạch MJ9520-2D-USB

Máy quét mã vạch MJ9520-2D-USB

 • Model: MJ9520
 • Type: Optical Scaner
 • Scan Speed: 200 Scan/sec
 • Scaninng Light Source: Area image
 • Interface type: USB
 • Scanning element: CMOS
 • Transport Package: 25.7x18.5x10cm
 • Bảo hành 12 tháng2,600,000 VNĐ

Đầu đọc thẻ từ antech MSR100

 • Đọc track : 1&2&3
 • Chế độ đọc : 2 chiều
 • Tín hiệu : Xanh và đỏ
 • Kết nối : USB hoặc tùy chọn KB
 • Bảo hành 12 tháng
1,500,000 VNĐ