• Hệ thống quản lý tập trung trên nền tảng web
  • Quản lý toàn bộ các chi nhánh qua ứng dụng trên mobile
  • Ứng dụng POS trên nền tảng windows, android, iOS tại từng chi nhánh
  • Chi nhánh có thể sử dụng online hoặc offline
  • Đồng bộ dữ liệu hai chiều