• Khảo sát, tư vấn theo từng dự án
  • Customize theo đặc thù từng mô hình khách hàng
  • Thay đổi giao diện theo thương hiệu khách hàng
  • Xây dựng và phát hành app theo thương hiệu khách hàng
  • Đào tạo và chuyển giao theo từng dự án