• Xây dựng hệ thống phần mềm, website, app theo dự án
  • Cung cấp thiết bị phù hợp theo từng dự án
  • Thực hiện, chuyển giao theo từng dự án
  • Cung cấp đội ngũ, dịch vụ hỗ trợ vận hành theo từng dự án
  • Cung cấp dịch vụ IT theo từng dự án