ACB (CÁ NHÂN)

Tài khoản: ACB (Cá nhân)

Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊN

Số tài khoản: 226116149

Ngân hàng: ACB – CN Sài Gòn