ACB (CÔNG TY)

Tài khoản: ACB  (Công ty)

Chủ tài khoản: CTY TNHH MTV TIN HỌC KAS

Số tài khoản: 88 4568

Ngân hàng: ACB – Phòng giao dịch Minh Châu