Tài khoản ACB

ACB (Cá nhân)
Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊN
Số tài khoản: 226116149
Ngân hàng: ACB – CN Sài Gòn