TECHCOMBANK (CÁ NHÂN)

Tài khoản: Techcombank (Cá nhân)

Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊN

Số tài khoản: 19022952380014

Ngân hàng: Techcombank, CN Gia Định, Tp.HCM