VIETCOMBANK (CÁ NHÂN)

Tài khoản: Vietcombank (Cá nhân)

Chủ tài khoản: NGUYỄN TRẦN VƯƠNG UYÊN

Số tài khoản: 0071003625226

Ngân hàng: Vietcombank, CN Tân Bình, HCM